Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Art of de Box: DAT als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61559202 www.artofdebox.nl

Postadres: Bronckhorststraat 7, 7131 EE Lichtenvoorde
Telefoonnummer: (+31) 06 30921525
E-mail: dorian@artofdebox.nl

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Art of de Box als opdrachtnemer optreedt. Onder de klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijk of rechtspersoon, die een bestelling plaatst.

De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Art of de Box waarbij derden dienen te worden betrokken. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. Art of de Box is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden werken. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

Afbeeldingen bij werken zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden werken. Art of de Box kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de werken.

Indien het aanbod een kennelijke verschrijving of vergissing bevat en de klant dit kon begrijpen, is Art of de Box niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn.

Aanvaarding
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod en de daarbij behorende voorwaarden aanvaardt. Dit geschiedt door het plaatsen van een bestelling en akkoord gaan met bijbehorende voorwaarden.

De klant kan het gewenste werk in de winkelwagen plaatsen. Art of de Box zal via de elektronische weg een ontvangstbevestiging van de bestelling toesturen. In deze bevestiging staat een overzicht van de bestelling en het totaalbedrag en de eventuele verzendkosten. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Art of de Box behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren als zij goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan.

Indien de klant onjuiste gegevens verstrekt voldoet Art of de Box pas aan haar, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichting nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Uitvoering van de overeenkomst
Art of de Box zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van werken.

Als u de bestelling heeft geplaatst bij Art of de box wordt de bestelling verder in behandeling genomen. De klant krijgt bericht als de bestelling is verzonden. Wij streven ernaar om de bestelling zo snel mogelijk (2- 3 werkdagen) maar in ieder geval binnen 30 werkdagen na het ontvangen van de betaling te verzenden of te bezorgen.

Tevens is het mogelijk de bestelling af te halen. Dit kan de klant in het bestelproces aangeven. Een nadere datum en tijdstip zal per e-mail of telefonisch worden besproken.

Indien onverhoopt werken niet leverbaar zijn, of een langere leveringstermijn hebben dan 30 dagen, wordt dit per e-mail aan u kenbaar gemaakt.

Indien het juiste werk niet binnen 30 dagen kan worden geleverd kan de klant akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Art of de Box kenbaar heeft gemaakt.

De kunstwerken worden on-ingelijst verzonden naar de nieuwe eigenaar en gedegen verpakt.

De levering vindt plaats via de aangetekende en verzekerde verzending van PostNL. Bij de bestelling worden de verzendkosten duidelijk vermeld.

Het risico van het werk gaat van Art of de Box over op de klant op het moment dat het werk op het opgegeven afleveradres is afgeleverd en is getekend. Als de klant het werk afhaalt gaat het risico over bij overdracht van het werk.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Prijs
De prijzen die op de website staan vermeld zijn prijzen inclusief 9% omzetbelasting. Indien er kosten voor het verzenden van het werk worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.

Prijswijzigingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op de webshop van Art of de box. Als er in het aanbod een geldigheidsduur vermeld staat, zullen de prijzen in die periode niet worden verhoogd, tenzij er veranderingen plaatsvinden in de btw-tarieven.

Betaling
De klant dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden. Art of de Box is vrij te bepalen welke betaalmethode zij aanbiedt.

Indien er sprake is van betaling na bestelling door directe bankoverschrijving geldt een betaaltermijn van 14 dagen. De klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekeningnummer NL35RABO03237583 ten name van D.A. Temming te Lichtenvoorde, onder vermelding van het ordernummer.

Als de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, komt de bestelling automatisch te vervallen.

Bij het afhalen van het werk kan de klant contant betalen.

Indien Art of de Box het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen is de klant als consument na ingebrekestelling over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd per 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Alles kosten die Art of de Box in en buiten rechte moet maken voor de invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van de klant.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden.

Herroeping consument
De klant als consument heeft het recht haar werk tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen annuleren. Dit kan door middel van het modelformulier die door de consument per e-mail zal worden toegezonden. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.

De consument heeft na herroeping/annulering nogmaals 14 dagen om het werk retour te sturen.

De consument krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

De kosten voor retour van het bezorgadres naar de webwinkel zijn voor rekening van de consument.

De consument gaat zorgvuldig om met het werk en de verpakking. Zij zal het werk slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het werk vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het werk slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.

Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het werk met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Art of de Box geretourneerd worden.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het werk die het gevolg is van een manier van omgang met het werk die verder gaat dan toegestaan.

Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Art of de Box zal werken vervaardigd conform instructies van de consument, hiermee doelend op maatwerk, uitsluiten van het herroepingsrecht.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op werken die speciaal in opdracht zijn gemaakt.

Klachten
De door Art of de Box te leveren werken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Indien de klant klachten heeft over het bestelde werk dan dient de klacht binnen bekwame tijd na het ontstaan van de situatie per email kenbaar te worden gemaakt bij Art of de Box. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Art of de Box in staat is adequaat te reageren. De klant stelt Art of de Box in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Bij Art of de Box ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Na kennisname en bespreking van de klacht zal Art of de Box binnen een redelijke termijn van een maand zo goed mogelijk uitvoering geven aan een onderling vastgestelde oplossing.

Aansprakelijkheid en overmacht
Art of de Box is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis. Art of de Box is in het geheel niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder mede begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van maximaal eenmaal het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

Ingeval Art of de Box door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen activiteiten geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Art of de Box het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

Beide partijen hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, indien de overmacht situatie langer dan 2 maanden heeft geduurd.

Persoonsgegevens
Art of de Box verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform het op de website gepubliceerde privacy statement.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende werken op de website (waaronder auteursrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten) berusten bij Art of de Box, haar licentiegevers en/of betreffende kunstenaars.

Veilige omgeving
Art of de Box draagt zorg voor een beveiligde web omgeving, met een veilige elektronische overdracht van data en betaling inbegrepen.

Slotbepalingen
Op overeenkomsten tussen Art of de Box en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van Art of de Box is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Art of de Box kan door middel van elektronische middelen met jou communiceren. Art of de Box is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie. Ook is zij niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen. Beide partijen zullen al hetgeen doen wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.